PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Jak zažádat o zřízení platební brány

V případě zájmu o zřízení platební brány pro vaše město/obec/organizaci nabízí Ministerstvo vnitra pomoc v rámci projektu „Platební brány pro veřejnou správu“. Platební bránu lze vysoutěžit podáním veřejné zakázky v Dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“), který zavede Ministerstvo vnitra a bude jej spravovat po celou dobu jeho trvání.

Prvním krokem je kontaktování Ministerstva vnitra na adrese platebnibrany@mvcr.cz. Na základě vaší zprávy s žádostí o zřízení platební brány vám zašleme Dohodu o centralizovaném zadávání včetně příloh – GDPR a jednoduchý dotazník, kde vyznačíte, o jaké platební kanály máte zájem. Po zaslání vámi vyplněných dokumentů Dohodu o centralizovaném zadávání zpracujeme a podepsanou Dohodu vám zašleme zpět datovou schránkou. Poté bude nutné Dohodu podepsat i na vaší straně, a zaslat ji prostřednictvím datové schránky zpět na Ministerstvo vnitra. Po zpracování oboustranně podepsané Dohody budete zapsáni do seznamu pověřujících zadavatelů.

V dalším kroku kontaktujete administrátora DNS, kterým je Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“), opět na e-mailové adrese platebnibrany@mvcr.cz. S NAKIT budete úzce spolupracovat na vypsání veřejné zakázky (nastavení vašich požadavků na platební bránu a přizpůsobení potřebám vašeho města/obce/organizace). Následně bude vypsána veřejná zakázka, na kterou budou moci reagovat všichni dodavatelé, kteří se přihlásí do DNS.

V případě, že se vás týká povinnost zaslat formulář pro Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně na odbor Hlavního architekta eGovernmentu (dále jen „OHA“) z důvodu schválení stanoviska, viz kapitola níže, je nutné podat žádost o stanovisko a vyčkat na jeho výsledek před dokončením zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky. OHA do 30 dnů (ve složitějších případech do 60 dnů) ode dne doručení vydá stanovisko.

V rámci veřejné zakázky poté bude vybrán nejvhodnější dodavatel, se kterým následně podepíšete smlouvu na poskytování služeb platební brány.

Model č. 1.: postup zpracování žádosti o platební bránu

Postup zpracování žádosti o platební bránu

Povinnosti v souvislosti s platební bránou

V souvislosti s pořízením platební brány je také nutné hledět na to, že dle § 5 z. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (dále také jako „zákon“), a také usnesení vlády ČR ze dne 27. 1. 2020 č. 86/2020 (dále také jako „usnesení“), se na vás, tedy řadu obcí a ústředních orgánů státní správy, a organizačních složek státu jim podřízených, váže povinnost požádat o schválení projektu či záměru.

Pro orgány povinné žádat o schválení projektu dle usnesení vlády (státní správa a ústřední orgány státní správy) je nutné:

  • seznámit s projektem před uzavřením smlouvy, resp. před dokončením zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky, je-li zpracovávána, útvar Hlavního architekta eGovernmentu, a to včetně všech souvisejících podkladů, zejména pak se základními podmínkami, ekonomickou a personální náročností a dále s architektonickým modelem navrhovaného řešení způsobem určeným útvarem Hlavního architekta eGovernmentu, přičemž zpracovatel projektu je povinen, neurčí-li útvar Hlavního architekta eGovernmentu jinak, učinit toto seznámení jedině na příslušném formuláři vyvěšeném na webových stránkách Ministerstva vnitra,
  • informovat vládu ČR o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy, anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související.

Usnesením se také řídí organizace zakládané, zřizované nebo spadající do působnosti ÚSÚ, tzn. žádají o stanovisko OHA a informují vládu ČR, pokud splní podmínky.

Pro orgány povinné žádat o schválení projektu dle zákona (státní správa a samospráva) je nutné:

  • předložit ministerstvu k vyjádření projekty určených informačních systémů (platí pouze v případě určených informačních systémů spravovaných státními orgány nebo určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží výlučně k výkonu přenesené působnosti). Povinnost se nevztahuje na technické zhodnocení určeného informačního systému spočívající jen ve změnách nemajících vliv na vnitřní vazby tohoto určeného informačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné správy,
  • v případech záměru pořídit typizovaný komoditní ICT produkt (HW, SW nebo službu) v souvislosti s určeným informačním systémem, a to ve vztahu k platebním branám, se nejčastěji bude u orgánů územních samosprávných celků, které slouží výlučně k výkonu přenesené působnosti, jednat o formulář typu „C“.

Seznam formulářů a jejich detailní popis v rozcestníku lze nalézt zde